Rubriky
Média

Kšeft století? Ano, pro stát!

VYŠLO V ČASOPISE REFLEX

V posledních měsících se blížíme k završení historického úkolu, kterým vláda Petra Nečase splácí starý dluh: jedná se o narovnání vztahů státu s církvemi.

Již v roce 1992 bylo záměrem zařadit navracení církevního majetku po bok standardním restitucím, které se mimochodem ukázaly jako nejspravedlivější a zároveň nejméně zpochybňovaná forma privatizace. Tenkrát celou věc zmařila slovenská komora Sněmovny národů, podle pamětníků čistě kvůli vnitroslovenským politickým hrátkám. Reakce tehdejšího Federálního shromáždění byla jednoznačná: naši zvolení zástupci tenkrát rozhodli, že majetek, který patřil církvím, se bude navracet na základě zvláštního zákona a do té doby s ním nebude možno nakládat. Tak vznikl onen proslulý „blokační paragraf“, který již po dlouhých dvacet let dusí rozvoj řady obcí a měst a nechává obrovský majetek bez možnosti plného využití, ke škodě nás všech.

Nechci čtenáře unavovat historickými spekulacemi, kdo, kdy, za co mohl, faktem však zůstává, že až do dnešního dne žádná vláda nedokázala tento problém vyřešit. Mimochodem – na rozdíl právě od Slováků, kteří ihned po rozdělení státu své pochybení napravili a v téměř totožném právním prostředí církevní restituce naprosto bez problémů provedli.

Česká republika, resp. její parlament, tedy dnes nestojí před otázkou, zda majetek patřil církvím a zda jej má vracet. Odpověď na tuto otázku obsahuje zákon platný již dvacet let. To ostatně konstatuje i rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě se mohou církve o jednotlivé majetky začít soudit a zcela nepochybně budou soudy vyhrávat. Jen díky trpělivosti církví k tomu ještě nedošlo. Za to si církve, především římskokatolická, zaslouží veliké uznání. Výsledek tohoto živelného vymáhání by totiž přinesl jen dvojí: stát by patrně musel vydat a zaplatit více (včetně nákladů soudů), zároveň by jeho rozpočet byl i nadále zatížen vyplácením platů duchovních, včetně nových církví.

Abychom jinak vskutku trpělivé církve nedotlačili k tomuto meznímu řešení, dospěli jsme po letech vyjednávání k rozumnému kompromisu. Stát navrženým zákonem vrací církvím tu část jejich majetku, kterou má v držení, a za tu část, která patří obcím, krajům či soukromým osobám, vyplácí náhradu.  Tím stát přebírá vinu za ukradení majetku výhradně na sebe a nekomplikuje situaci nikomu jinému. Zároveň však zákon konstatuje, že společně s vyplácením náhrad za nevydaný majetek bude postupně zastaveno financování církví ze státního rozpočtu. Tím se konečně dostáváme do stavu, předpokládaném v naší Listině základních lidských práv a svobod, tedy k církvím nezávislým na státu, k jejich finanční soběstačnosti v kultovních záležitostech bez nároků na veřejné rozpočty.

Z tohoto hlediska je dohoda všech státem placených církví na vzájemném vyrovnání nesmírně důležitá, bez ní by celý proces nemohl fungovat. Katolická církev se z vyplácených náhrad velkoryse vzdává významné části, která umožní budoucí působení i menším církvím. Naopak České republice se toto nastavení celého vyrovnání s církvemi vyplatí, jak prokazují výpočty ministerstva kultury i ekonomických analytiků: za třicet let bude její „dluh“ splacen, přitom ale již mnohem dříve bude na církve vydávat celkově méně než dnes. Bohužel na české levici není nikdo, kdo by byl ochoten uvažovat v horizontu delším než je volební období.

Sama skutečnost, že chceme církve odpovědné samy za sebe, se mnohým zastáncům všeobjímajícího státu nelíbí. Rétorika nejrůznějších odpůrců přesáhla už všechny meze a připomíná padesátá léta včetně konspirativních teorií o roli státu Vatikán v celosvětových spiknutích. Podobné výplody by sotva stály za komentář, nicméně dává-li ČSSD inzerát se zcela a ve všech ohledech lživým výrokem nebo otiskuje-li tak solidní časopis, jakým je Reflex, takové nesmyslné a nenávistné výplody, jakých se dopustila paní Lenka Procházková, je třeba přidat ještě dvě poznámky.

Není pravdou, že by majetek, o němž je řeč, v minulosti nepatřil církvím, resp. církevním právnickým osobám. Až do dnešních dnů o tom nikdy nikdo nepochyboval, jak je patrné z pozemkových reforem, zabírání za komunismu, běžných obchodních vztahů, jako je prodej, směna, koupě, za všech forem vlád v posledních sto letech. Jistá omezení v nakládání církví s majetkem nebyla nikdy zpochybněním vlastnictví, ale naopak vyjádřením habsburské touhy po přiblížení trůnu a oltáře a po nich komunistickou snahou o dohled státu nad církvemi.

Holým právním nesmyslem je strašení lidí, že církevní majetek začne patřit Vatikánu. Majetek bude samozřejmě vydáván českým právním subjektům a bude spravován podle českého právního řádu. Je to podobný blábol, jako když někdo vypráví, že vstupem německé firmy do české automobilky ztrácíme státní suverenitu.

Rubriky
Média

Stát se s církvemi vyrovnat musí. Z právních i morálních důvodů.

VYŠLO V ČASOPISE REFLEX

Podle zákona o vyrovnání s církvemi, který leží v poslanecké sněmovně, se církvím v příštích pěti letech vrátí lesy, pole a nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard korun. Církvím bude současně v průběhu příštích třiceti let vyplacena náhrada v celkové výši 59 miliard korun. Podle předsedy ústavněprávního výboru Marka Bendy tak dojde k definitivnímu vyřešení vztahu státu a církví. Po mnoha letech přešlapování se zároveň vyjasní majetkoprávní vztahy, které blokují rozvoj řady českých obcí.

Církevní restituce vyvolaly podle očekávání bouřlivou celospolečenskou debatu. Co říkáte opakovanému argumentu, že církev na majetek zabavený komunistickým režimem nemá právo, protože ho pouze spravovala, ale nevlastnila?

Zásadně s ním nesouhlasím. Vždy se jednalo o názor okrajový, zastával ho za první republiky například Prof. Antonín Hobza, který později figuroval v proticírkevních procesech. V roce 2008 byly  sněmovní komisi k majetkovému narovnání předloženy odborné posudky tří právnických fakult a v žádném z nich nebylo vlastnictví církevních subjektů zpochybněno. Historické vlastnictví církví opakovaně potvrdil také ústavní soud, který v některých případech dokonce rozhodl o vydání majetku. Jedná se například o majetek řádu premonstrátů či farnost Heřmanovice. Nepochybovala 1. republika a dokonce ani socialistické Československo, které majetek církevních subjektů vyvlastňovaly a uzavíraly s nimi darovací a kupní smlouvy.

Církev byla ale podle kritiků restitucí v nakládání s majetkem vždy omezena…

Veřejnoprávní omezení daná zákonem existují dodnes a vztahují se na řadu majetků, typově například na pozemky v chráněných krajinných oblastech nebo objekty v památkových rezervacích. Nijak to ale nezpochybňuje vlastnické právo vlastníka. Všichni, kdo dnes nároky církve zpochybňují, by si měli přečíst dřívější nálezy ústavního soudu. Ty jednoznačně potvrzují, že bez přijetí příslušného zákona bude trvat protiústavní stav, který je v rozporu s mezinárodními závazky k ochraně majetku. Jinými slovy, pokud zákon o majetkovém vyrovnání nepřijmeme, budou hrozit hromadné žaloby, které by církve jistě vyhrávaly.

Možná i v důsledku rozpačité argumentace ministryně kultury vyvolává otazníky stanovená hodnota odebraného majetku. Můžete připomenout, jak se k ní došlo?

Tato hodnota byla stanovena vládní komisí již v roce 2007 na základě detailních podkladů od církví a náboženských společností a zároveň dotčených státních orgánů, jako je Pozemkový fond ČR nebo Lesy ČR. Současná koalice pouze tento výpočet přijala a zvolenou metodu výpočtu potvrdila jako vyhovující i renomovaná auditorská společnost Ernst&Young. Je logické, že stanovená suma u nevydaného majetku je pouze kvalifikovaným odhadem. Pokud bychom ale měli odhadovat cenu každé jednotlivé nemovitosti či pozemku, které nemohou být z různých důvodů navráceny, byla by výsledná částka pro stát jednoznačně méně výhodná. Nejvíce napadaná položka „nadceněných“ lesů a polí: lesy a pole budou vydány, takže se za ně žádná finanční kompenzace platit nebude! Tak možná dostanou církve majetek za méně než 75 miliard, ale to je státu de facto jedno. Navíc férovost původního odhadu potvrdilo, že církve převezmou raději pole a lesy než finanční kompenzaci.

Budou mít církve dostatečné kapacity na to, aby majetek, který často už roky chátrá, dobře spravovaly?

Jsem přesvědčen, že ano. Uplynulo už víc než 20 let od původních restitucí a církve se za tu dobu správu majetku naučily a také ji dnes a denně v praxi ukazují. Navrácení majetku do rukou církve a související finanční vyrovnání naopak umožní nastartovat rozvoj mnoha českých obcí. Téměř pětina z nich má dnes na svém území pozemky fakticky nevyužitelné díky blokačnímu paragrafu ze zákona o půdě. Na místě navrácených chátrajících budov pak budou moci vznikat například hospice či jiná sociální zařízení, která církev tradičně provozuje. Zákon o vyrovnání s církvemi proto podporují starostové i Svaz měst a obcí.

Proč by nemohl dotyčný majetek spravovat veřejnoprávní fond, který by zároveň činnost církví financoval, jak navrhují sociální demokraté?

Veřejnoprávní fond pouze konzervuje nynější stav, v němž jsou církvím protiústavně upírána vlastnická práva, a jde proti principu nezávislosti církví a státu. Vždy jej prosazovaly dvě skupiny: ti, co se už těšili, jak budou takový fond spravovat a postupně tunelovat, a ti, kteří chtějí zachovat moc státu i nad církvemi. Účelem zákona není pouze narovnání minulých křivd, ale především zrušení zákona o hospodářském zabezpečení církví (z roku 1949!). Proto také došlo uvnitř církví a náboženských společností ke společné dohodě o rozdělení finanční náhrady, která všem církvím umožní fungovat i po ukončení financování duchovních. Katolická církev se tak de facto vzdala značné části svého majetku ve prospěch ostatních církví. Změnu financování církví prosadila mimochodem právě ODS, která na ní trvala od samého začátku.

Církevní restituce nemají ovšem podporu veřejnosti, navíc k nim dochází v ekonomicky obtížné době.

Samozřejmě vnímám, že nálada ve společnosti není příznivá, ale to je také důsledek 20 let přešlapování na místě. Vyrovnání s církvemi představuje dlouhodobý problém, s jehož řešením už není možné z právních i morálních důvodů vyčkávat. V důsledku tento krok státu uleví, protože umožní přestat vyplácet platy duchovních ze státního rozpočtu, a v praktické rovině přinese prospěch řadě obcí a jejich obyvatelům. Procházíme tímto procesem jako poslední země bývalého východního bloku. Všechny ostatní státy již restituci církevního majetku provedly, a to dokonce i země, které jinak obecné restituční principy neuplatnily nebo je uplatnily jen ve velmi omezené míře.

Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3. čtení

Vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, já chci opravdu jenom krátce zareagovat zejména na to, co říkal pan místopředseda Zaorálek.

Za prvé. Pokládám za opravdu mimořádné pokrytectví od sociální demokracie, která u Ústavního soudu vysoudila Lidový dům na základě obecných principů restitucí jako jediná politická strana, dostala ho a žije z něj, s žádnými menšími stranami se nerozdělovala a nerozdělila, tak teď zpochybňovat tentýž Ústavní soud a říkat to, že Ústavní soud přiznává práva někomu jinému, jako církvím, je nesprávné a nespravedlivé. To tedy opravdu pokládám za opravdu mimořádné. První věc.

Druhá věc. My jsme v této republice majetkové křivdy nahrazovali v nejširším možném rozsahu z celého východního bloku, jak vůbec bylo možné. Já nevím, jestli pan místopředseda Zaorálek v té době nebyl, pokud si pamatuji správně, ve vrcholných politických funkcích, ale tady došlo k nahrazení opravdu v maximálním rozsahu. Ve většině ostatních zemí východního bloku k tomuto nedošlo, ale majetkové křivdy, a to jsme dobře věděli, že nejsme schopni napravit všechno, že škody, které způsobil komunistický režim na lidských osudech, na věznění, nemožnosti studovat a desítkách a desítkách dalších věcí, nejsme schopni samozřejmě napravit, ale majetkové škody právě ve snaze obnovit vlastnickou strukturu řekněme konce první republiky jsme nahrazovali v maximálním rozsahu.

Všechny ostatní země východního bloku provedly církevní restituce. Tady se s nimi dvacet let čeká. A to i ty země, které neprovedly ty fyzické, které neprovedly ty restituce fyzickým osobám. Tady se s nimi bohužel dvacet let čeká, a čeká se až do okamžiku, kdy přijde Ústavní soud a řekne: Příliš dlouho jste na svou povinnost, milý Parlamente, kašlali.

Začneme vydávat a tato vláda předstoupí s modelem, který říká: Ano, my se pokusíme současně s tím, kdy vyhovíme Ústavnímu soudu, dojít do situace, aby došlo k odluce státu a církví ve smyslu financování představitelů duchovních církví ze státního rozpočtu. To je přece principem tohoto návrhu zákona. Tím není vracení majetku. Majetek prostě vrácen bude, protože tak řekl Ústavní soud, a můžete si čtyřikrát tady odhlasovat, že nic nevrátíte, a holt ten majetek bude vydáván, bude vydáván nejenom majetek, který je dneska v držení státu, ale bude vydáván i ten ostatní majetek a budeme z toho mít jenom tisíce soudních sporů a tisíce ostud.

To, co předkládá tato vláda, je, že majetek, který ona už nedrží, za něj vyplácí náhradu, aby tento majetek nemusel být vydáván, a současně stanoví ono právě přechodné období, které má umožnit, aby církve se postavily na vlastní nohy, aby do budoucna nebyly závislé na státním rozpočtu, aby do budoucna těch 80 % populace, která si myslí, že není správné, aby platila duchovní jednotlivých církví, aby tuto možnost mělo a aby církve byly soběstačné.

A vy chodíte a říkáte: Pojďme se vrátit k modelu, kdy my budeme mít nadále dozor nad církvemi v tom, že je budeme financovat, v tom, že je budeme platit, že budeme rozhodovat, kolik mají duchovních. A odmítáte připustit tuto myšlenku. Mě to zlobí, protože ta argumentace vždycky se zaběhne nekonečně do historie a pokládám za strašně nefér prostě se tady vracet tu k husitství, tu k třicetileté válce a říkat, jak byl kdo hodný, a pak si nerozumíte ani mezi sebou, jednotliví opoziční představitelé, protože někdo je víc husita, někdo je méně husita, někdo ho vidí jako božího bojovníka, což se mimochodem viděl i Breivik jako boží bojovník, někdo ho vidí jako katolického kněze. Stává se. Ale bavme se o principech toho zákona. A populismus, který vám vyčítám, je v tom, že sázíte na závist. Že sázíte na závist: Nepřejeme si, aby se někomu vracelo. Oni jsou to ti tlustí preláti – to se přece hrozně hezky říká -, kteří nás tady celou historii trápili a týrali. A v tomto já spatřuju váš populismus, a proto se na vás zlobím.

Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Vážená paní předsedkyně, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, jsem zpravodajem sněmovního tisku 580, kterým je vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Já myslím, že je ale třeba – a bylo to zde zdůrazněno v řeči paní předkladatelky – říci, co je podstatou tohoto návrhu zákona, než se na něj snese celá řada kritiky z levicových stran, a když už jenom vidím tu přihlášenou první pětku, tak se moc těším!

Podstatou tohoto návrhu zákona není navracení církevního majetku. Ten bude navrácen stejně. Myslím, že kdo čte rozhodování, konstantní judikaturu Ústavního soudu, který k návrhu senátorů jednoznačně řekl, že nečinnost Parlamentu ve věci blokačního paragrafu je protiústavní, a posléze v dalších svých nálezech řekl, může být požadováno, dává závěr, že majetek bude církvím vydán, ať už si to tady většina přát bude, nebo nebude, protože prostě tak stanovil Ústavní soud a tak nás k tomu povede soudní soustava.

Co je podstatou tohoto návrhu? To, že součástí vyrovnání vztahu státu a církví bude zároveň zrušení zákona o hospodářském zabezpečení církví, to znamená zároveň ukončení vyplácení platů duchovních ze státního rozpočtu, a že součástí tohoto návrhu zákona, a tou podstatnou, je skutečnost, že pokud jde o majetek, který nebude vydán a bude za něj vydána finanční náhrada, tak se církve ve smlouvách, které budou uzavřeny se státem, vzdají nároku na tento majetek a nebudou pokračovat žádné další soudní spory.

Čili jedná se o komplexní návrh, který řeší otázku majetku, řeší ji v krátkém čase jednoho roku a současně řeší ukončení zákona o hospodářském zabezpečení církví.

Já bych moc prosil, abychom o tom opravdu mluvili jako o problému tohoto charakteru, protože snaha přemalovat nějakým způsobem celý původní návrh, snaha některých zákonodárců vypisovat referenda o tom, jestli mají být, nebo nemají být církevní restituce… Upozorňuji, že férové referendum by mělo být: Jste pro, aby součástí církevních restitucí bylo ukončení vyplácení duchovních ze strany státu? Bylo zrušení zákona o hospodářském zabezpečení církví? To je jediná férová otázka, která by měla být v tuto chvíli pokládána a kterou vládní návrh zákona v dohodě s církvemi a náboženskými společnostmi řeší.

Tato dohoda – a měl jsem tu čest být u ní částečně přítomen – je skutečně historického charakteru. Dochází k situaci, kdy katolická církev se vzdává značné části svých nároků ve prospěch ostatních církví právě proto, aby všem bylo umožněno do budoucna přežití a další fungování. Dochází poprvé v historii zemí Koruny české k situaci, kdy žádná z církví a náboženských společností, které existují v zemi, není diskriminována, kdy nedochází k restituci jenom některé církvi, která zrovna byla příjemná v té době státu nebo jinému útvaru, který tady existoval. Myslím, že tohle jsou věci, které jsou historické a měly by být připomenuty.

Druhá věc, kterou bych chtěl ještě v této úvodní zpravodajské zprávě zdůraznit, protože bude znovu a znovu rozebírána, a proto si myslím, že je dobře, že se nakonec organizační výbor rozhodl, že přikáže návrh zákona do ústavněprávního výboru, nikoliv do výboru pro vědu, vzdělání, mládeže a tělovýchovu, bude samozřejmě zpochybňováno a uvažováno nad vlastnickým právem církví a náboženských společností ve vztahu k majetku, který jim je a bude vydáván.

Za prvé bych řekl, že je zcela jasně v zákoně řečeno, že to vlastnické právo musely mít, že to není nějaký majetek, který jsme si vymysleli, ale majetek, který byl ve vlastnictví církví a náboženských společností v rozhodném období a byl jim z tohoto vlastnictví odebrán.

Za druhé bych řekl, že církevní komise této Poslanecké sněmovny, zřízená v minulém volebním období právě k vládnímu návrhu zákona tehdy Topolánkovy vlády, si nechala dát posudky od všech právnických fakult v České republice, které jednoznačně vyzněly tak, že z hlediska dnešního práva církve samozřejmě byly vlastníky majetku. Odborné posudky všech právnických fakult tedy jednoznačně řekly, že v současné době je třeba na vlastnictví církví hledět jako na vlastnictví kteréhokoliv jiného subjektu a že z tohoto hlediska jejich vlastnické právo má nárok na stejnou zákonnou ochranu jako vlastnické právo kteréhokoliv jiného subjektu. Navíc samozřejmě tento názor právnických fakult je podpořen rozhodnutím Ústavního soudu, pléna Ústavního soudu, č. 0907 z 1.7.2010, ve kterém v bodě 97 jednoznačně konstatuje, že církve měly vlastnické právo a že veřejnoprávní omezení, která v první republice existovala, nemění nic na míře ochrany tohoto vlastnického práva jako jakéhokoliv jiného vlastnického práva, které má kterýkoliv jiný subjekt v této zemi.

Toto je samozřejmě otázka, kterou budeme diskutovat. Ale já bych velmi prosil, abychom nenabíhali a nenaskakovali na tu lacinou, a opravdu lacinou argumentaci, že pokud jsem měl nějaké omezení ve své vlastnickém právu, že to znamená, že to vlastnické právo neexistovalo. Dnes jsme v situaci, kde veřejnoprávních omezení vlastnického práva, od regulace nájmů až po vlastnické právo v národních parcích, kde nemůžete dělat skoro vůbec nic, je spousta. Nic to nemění na tom, že to vlastnické právo je, zůstává a že má zákonnou ochranu podle všech judikátů našeho Ústavního soud, ale i podle všech judikátů Evropského soudu pro lidská práva, kde, mimochodem, je odkazováno právě na judikáty evropského soudu v rozhodnutí našeho Ústavního soudu.

Tolik snad moje zpravodajská zpráva. Já doporučuji, abychom po obecné rozpravě tento návrh zákona přikázali ústavněprávnímu výboru a vytvořili dostatečný časový prostor na jeho důkladně zevrubné projednání. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

Vážená paní místopředsedkyně, vážené členky, členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já nebudu reagovat na odborníka na všechno a zejména na morálku pana poslance Ratha, ale chtěl bych spíše zareagovat na úvodní vystoupení předsedy a prvního místopředsedy sociální demokracie a vyvrátit některé omyly, které podle mého názoru zazněly.

Na jednu stranu říkám: Děkuji za ta vystoupení. Děkuji za to, co bylo řečeno panem předsedou Sobotkou – že se domnívají, že je třeba problém řešit. Netváří se, jako se tváří část veřejnosti i část této Sněmovny, že žádný problém neexistuje. Netváří se, že si tady vymýšlíme nějaký umělý převod majetku na někoho, komu majetek nikdy nepatřil. Za toto děkuji. A jsem rád. A i když můžeme mít rozdílný názor na to, jak má být problém vyřešen, jsem rád, že sociální demokracie deklaruje, že ten problém vyřešit chce. Také to deklarovaly všechny vlády, ve kterých sociální demokracie v minulosti seděla.

Myslím ale, že tady zaznívají některé omyly, které by měly být vyvráceny. Za prvé. Není pravda, že církve jsou jedinou nefyzickou osobou, které je majetek navracen. Byly to obce, byly to sportovní svazy, byla to nakonec i ČSSD, sice ne rozhodnutím této Sněmovny, ale rozhodnutím Ústavního soudu. Jak dobře víme, Lidový dům byl vrácen společnosti Cíl právě s odůvodněním právní kontinuity, která myslím je u církví zcela nezpochybnitelná, méně zpochybnitelná než v případě sociální demokracie. To je první věc, která má myslím zaznít.

Druhá věc, která je tady stále a pořád podsouvána – že prolamujeme nějaké lhůty, že prolamujeme rozhodné období. Já nevím. Kdo ten zákon otevřel a kdo si přečetl § 1, kde se zcela jednoznačně říká “křivdy způsobené v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990”, kdo si přečetl všechna ostatní ustanovení, která jednoznačně říkají obecná pravidla, nikoliv konkrétní vydávání – vydává se tento nebo onen majetek. Křivdy způsobené v rozhodném období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Stejně tak, jak to bylo u všech ostatních fyzických osob, včetně toho, že i u ostatních fyzických osob v některých případech šlo o křivdy způsobené podle zákonů platných před 25. únorem, ale způsobené komunistickým režimem za úplně jiných podmínek, než byly nastaveny v původních zákonech. A kdo se podívá na minulé restituce, dobře ví, že to tak bylo.

A třetí teze, která zaznívá a která je zase, myslím, zoufale mylná, je ona částečná náprava křivd. Všechny křivdy, které jsme zde napravovali v této zemi od roku 1990, byly částečnou nápravou křivd. Dobře jsme věděli, že nejsme schopni spravit všechno, co tady komunistický režim způsobil, že nejsme schopni ani majetkově, ale ani udělat odškodnění za věznění, nemožnosti studovat, nemožnosti se uplatnit, že nejsme v desítkách dalších věcí schopni odškodnit každého. Přesto tam, kde byly majetky, jsme je vraceli. Tam, kde majetek nebylo možné vydat, jsme vypláceli finanční kompenzace. Můžeme vést diskusi o tom, jaké ty finanční kompenzace byly. Já si jsem jist z údajů z Pozemkového fondu, že byly vyšší v těch případech nevydatelných majetků, než jsou dnes odhadnuty. A můžeme ta čísla potom někde na výborech probrat. Já jsem na to připraven, jenom nevím, jestli je to úplně tady do sněmovny.

V tuto chvíli se nebavíme o tom, jak je nám tady podsouváno, že chceme vyplácet náhrady za to, jak byly budovy, pozemky a další věci za čtyřicet let znehodnoceny. Ty jsme nevypláceli nikomu a nevyplácíme a nebudeme je vyplácet ani církvím. Jenom tam, kde nemůžeme vydat, protože už uplynulo dalších dvacet let, protože povinnou osobou je jenom Pozemkový fond a Lesy České republiky, jenom tam, kde nemůžeme vydat, vyplácíme kompenzaci, jako jsme vypláceli ve všech minulých případech. Takže já se nebojím ani vlny soudních sporů, které by hrozily u mezinárodních soudů, že jsme vypláceli nějaké nižší kompenzace. Vždycky jsme za nevydatelné věci vypláceli. Tady je jenom rozsah nevydatelných věcí výrazně vyšší, než byl na začátku 90. let, kdy jsme za povinnou osobu prohlásili fakticky každého s nějakými velmi omezenými výjimkami, protože jsme to ještě mohli udělat, protože veškeré vlastnictví bylo státní.

Děkuji za pozornost. (Potlesk koaličních poslanců.)

Rubriky
Projevy ve Sněmovně

K referendu o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Děkuji, paní místopředsedkyně. S dovolením vystupuji nikoliv jako zpravodaj tohoto tisku, ale jako poslanec Marek Benda, a dovoluji si říct, že jak tady nerad přednáším ideologické projevy, že takovouhle drzost jsem v této sněmovně ještě nezažil! Aby ti, co ukradli majetek, přišli s návrhem referenda o tom “ukradený majetek nebudeme vracet!” pokládám za opravdu drzost, zpupnost nejvyššího řádu, kterou jsem nečekal, že tady někdy zažiju!

Kromě toho, že ten návrh ústavního zákona je samozřejmě úplně nesmyslný, jak do jisté míry poukazuje vláda, že představa toho, že můžu zakázat referendem všem veřejnoprávním institucím, aby na konkrétní subjekty v zemi už nikdy nic nepřevedly, tak s tím zkuste přijít před jakýkoli soud, před jakýkoli evropský soud, a řekne vám, že jste se zbláznili a že se vracíte do komunistických časů, kdy byly některé skupiny privilegované a některé nebyly.

Ale to je jenom odbočka. Ale vůbec, ta samotná myšlenka toho, že zloděj přijde s tím “pojďme si odhlasovat – moje zlodějna bude potvrzena”, mi připadá tak neuvěřitelná, že doporučuji Sněmovně, aby se tímto zákonem vůbec, ale vůbec nezabývala! (Potlesk poslanců ODS.)