Rubriky
Komentáře a články Nezařazené Projevy ve Sněmovně

Reakce na dopis tří ministrů zahraničních věcí

Pro účely archivu zde ukládám mou dnešní reakci v Poslanecké sněmovně nejen na dopis tří ministrů zahraničních věcí, ale především na absurdní vystupování Lubomíra Zaorálka a komunistů.


Rubriky
Komentáře a články

Události, komentáře 5. 6. 2020, téma: Vyhoštění ruských diplomatů

V pátečních Událostí, komentářů jsem se zastal pana ministra Petříčka proti výpadům komunistů, za rozhodnutí o vyhoštění ruských diplomatů, v duchu „Nepřítel mého nepřítele je můj přítel“.
Podívejte se na video: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/220411000370605/video/772181

Rubriky
Komentáře a články

Novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

20180213_160833

Zástupce předkladatele: Benda M. a další
Doručeno poslancům: 14. února 2018 v 11:01
PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VIII. volební období
87/0
Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera,
Mikuláše Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho, Věry
Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

ZÁKON
ze dne ……………………. 2018,
kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 8 se vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:
„(3) Zákaz kouření v místech uvedených v odstavci 1 písm. i) až k) se nevztahuje na
a) kuřárny, jejichž prostor musí mít účinné nucené větrání, které zamezuje tabákovému
kouři pronikat do dalších prostor. Prostor kuřáren nemůže tvořit průchod do jiné
místnosti, a nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy veřejně přístupného prostoru nebo
pracoviště, dále musí být vyhrazen výlučně pro kouření a nesmí v něm docházet k
obsluze osob. V kuřárnách nesmí být podáváno jídlo ani nápoje, stravovací zařízení
však může povolit zákazníkům přenášet nápoje do těchto prostor,
b) malá stravovací zařízení (hospody a bary), pokud mají licenci k podávání alkoholu,
nepodávají jídlo a jejich plocha určená pro zákazníky nepřevyšuje 80 m2,
(4) Do zařízení a prostor uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) je zakázán vstup osobám
mladším 18 let.
(5) Vnitřním prostorem dle odstavce 1 písm. i) až k) se rozumí obestavěný, zastřešený a
uzavřený prostor. Za takový prostor se nepovažují zastřešené předzahrádky bez vnějších stěn,
podloubí domů, prostory pod pergolami a podobné prostory.“.
2. V § 11 se odstavec 6 zrušuje.
3. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, nebo v rozporu s § 8 odst.
3 písm. a) a b) a odst. 4 podává jídlo a nápoje v prostorách vyhrazených pro kouření,
či umožní vstup do prostor vyhrazených pro kouření osobě mladší 18 let“.
4. V § 35 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
5. V § 35 odst. 2 písm. b) se text „k) nebo“ zrušuje.
6. V § 35 odst. 4 písm. a) se text „k) nebo“ zrušuje.
7. V § 36 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „, nebo v rozporu s § 8 odst.
3 písm. a) a b) a odst.4 podává jídlo a nápoje v prostorách vyhrazených pro kouření, či
umožní vstup do prostor vyhrazených pro kouření osobě mladší 18 let“.
8. V § 36 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.
9. V § 36 odst. 10 písm. b) se text „m),“ zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po dni jeho
vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy a
nezbytnost navrhované právní úpravy
Stávající úprava tzv. protikuřáckého zákona naplnila očekávání, pokud jde o ochranu zdraví
osob před negativními vlivy kouření v uzavřených, veřejně přístupných prostorách. V praxi se
však ukazuje, že platná úprava je nepřiměřeně přísná a v jejím důsledku dochází k propadu
podnikání zejména v menších hospodských zařízeních např. na venkově. Právě zde bývá
s provozem hospody spojen také provoz sálu, který slouží k pořádání setkání občanů obcí,
kulturních a společenských akcí. V případě uzavření hospody v důsledku razantního poklesu
zákazníků (v r. 2017 došlo k výraznému poklesu prodeje točeného piva a naopak nárůstu
prodeje baleného piva, když lze předpokládat, že se kuřáci v jisté míře přesunuli
z hospodských zařízení do svých domovů) by došlo také k uzavření často jediného prostoru,
který v obcích slouží ke společenskému životu obyvatel obce. Dalším negativním dopadem
absolutního zákazu kouření jsou střety zájmů kuřáků kouřících před hospodskými zařízeními,
kteří kouřem a hlukem obtěžují obyvatele okolních domů a bytů. Pro řešení tohoto problému
byly sice zřízeny anti konfliktní týmy, které ale nejsou schopny řešit veškeré vznikající střety
ad hoc.
Naplnění dílčího cíle stávající úpravy, tedy poklesu spotřeby tabákových výrobků, prokázáno
nebylo. Naplnění dílčího cíle, tedy ne/inspirace mladistvých a nezletilých kuřáky, pak tento
nebyl naplněn. Naopak kuřáci před restauračními zařízeními osloví daleko více nezletilých a
mladistvých, než v případě kouření v uzavřených prostorech.
Návrh zákona vychází z toho, že lze poskytnout ochranu zdraví osob před negativními vlivy
kouření v uzavřených, veřejně přístupných prostorách, aniž by zároveň toto pozitivum
provázely negativní účinky výše uvedené. Zákon upravuje podmínky kouření v uzavřených
prostorách podle liberálnějších úprav států EU, jako je Dánsko, Estonsko či Slovinsko. Návrh
zákona nezasahuje ani do práva zaměstnanců restauračních zařízení na ochranu před
tabákovým kouřem. V případě uzavřených kuřáren totiž tyto budou bez obsluhy a v případě
malých, zejména venkovských, provozů, jsou tyto provozovány pravidelně živnostenským
podnikatelem bez zaměstnanců a je v souladu s jeho právem na svobodné podnikání, zda se
rozhodne pro podnikání v kuřáckém, či nekuřáckém prostoru.
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a
s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem. Návrh zákona je v souladu se závazky
České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána. Návrh zákona je
v souladu s právem Evropské unie, respektive se jej nedotýká.
3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, na rozpočty krajů a obcí
Návrh zákona nemá negativní vliv na státní rozpočet. Návrh zákona nemá negativní vliv na
rozpočty krajů a obcí.
B. Zvláštní část
Čl. I
Zákon upravuje zákaz kouření v uzavřených, veřejně přístupných prostorách tak, aby byl
zachován oprávněný zájem návštěvníků a obsluhy těchto zařízení na ochranu před
negativními vlivy tabákového kouře, ale zároveň nedocházelo k negativním jevům spojeným
s absolutním zákazem kouření.
Dále zpřesňuje pojem uzavřený prostor, respektive upravuje, jaký prostor ve smyslu zákona
uzavřeným není.
Zároveň je vypouštěn odstavec 6 v § 11 zákona, navrhuje se tedy zrušit zákaz prodeje
alkoholického nápoje osobě, o které lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí
požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití
alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek. V tomto případě jde o
absurdní přenos odpovědnosti za činnost dospělé osoby na prodávajícího alkoholický nápoj,
která nemá v našem právním řádu obdobu, je nesmírně těžko prokazatelná a vytváří pouze
hrozbu popotahování před správními orgány. V souvislosti s touto úpravou se dále upravuje
přestupková část zákona v ustanoveních § 35 a 36.
Zákon konečně rozšiřuje přestupkovou část zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., o přestupek porušení
zákazu vnášení nápojů a jídel do prostor vyhrazených pro kouření, a přestupek porušení
povinnosti umožnění vstupu do prostor vyhrazených pro kouření osobě mladší 18 let.
Čl. II
Účinnost je navržena tak, aby nebyla závislá na délce legislativního procesu. Není navrženo
pevné datum.
V Praze, dne 13. 2. 2018
Předkladatelé:
Marek Benda v.r.
Ondřej Veselý v.r.
Patrik Nacher v.r.
Mikuláš Ferjenčík v.r.
Marian Bojko v.r.
Leo Luzar v.r.
Dominik Feri v.r.
Věra Kovářová v.r.
Ivan Adamec v.r.
Dana Balcarová v.r.
Ivan Bartoš v.r.
Jan Bauer v.r.
Martin Baxa v.r.
Jiří Běhounek v.r.
Petr Beitl v.r.
Stanislav Berkovec v.r.
Stanislav Blaha v.r.
Pavel Blažek v.r.
Milan Brázdil v.r.
Jana Černochová v.r.
Jaroslav Dvořák v.r.
Milan Feranec v.r.
Radim Fiala v.r.
Jaroslav Foldyna v.r.
Alena Gajdůšková v.r.
Jan Hamáček v.r.
Tomáš Hanzel v.r.
Jan Hrnčíř v.r.
Tereza Hyťhová v.r.
Milan Chovanec v.r.
Jan Chvojka v.r.
Jakub Janda v.r.
Monika Jarošová v.r.
Pavel Jelínek v.r.
Aleš Juchelka v.r.
Pavel Juříček v.r.
Václav Klaus v.r.
Jiří Kohoutek v.r.
Tomáš Kohoutek v.r.
Lukáš Kolářík v.r.
František Kopřiva v.r.
Barbora Kořanová v.r.
Radek Koten v.r.
Lenka Kozlová v.r.
Robert Králíček v.r.
Karel Krejza v.r.
Roman Kubíček v.r.
Martin Kupka v.r.
Jana Levová v.r.
Jan Lipavský v.r.
Zuzana Majerová Zahradníková v.r.
Taťána Malá v.r.
Přemysl Mališ v.r.
Jaroslav Martinů v.r.
Karla Maříková v.r.
Jiří Mašek v.r.
Ilona Mauritzová v.r.
Marcela Melková v.r.
Vojtěch Munzar v.r.
Ivana Nevludová v.r.
Monika Oborná v.r.
Tomio Okamura v.r.
Roman Onderka v.r.
Daniel Pawlas v.r.
Mikuláš Peksa v.r.
František Petrtýl v.r.
Zdeněk Podal v.r.
Ivo Pojezný v.r.
Karel Rais v.r.
Miloslav Rozner v.r.
Radek Rozvoral v.r.
Petr Sadovský v.r.
Jan Schiller v.r.
Jan Skopeček v.r.
Antonín Staněk v.r.
Zbyněk Stanjura v.r.
Jiří Strýček v.r.
Bohuslav Svoboda v.r.
Lucie Šafránková v.r.
Kateřina Valachová v.r.
Jiří Ventruba v.r.
Radovan Vích v.r.
Lubomír Volný v.r.
Veronika Vrecionová v.r.
Jan Zahradník v.r.
Lubomír Zaorálek v.r.

Stávající znění měněných částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
§ 8
(1) Zakazuje se kouřit
a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného
prostoru vyhrazeného ke kouření,
b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru
vyhrazeného ke kouření,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v dopravním prostředku veřejné dopravy,
e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou
stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení
nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
f) ve škole a školském zařízení,
g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí 2), v provozovně, kde je provozována živnost,
jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v
dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání,
nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní
hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické
zahrady ke kouření vyhradí.
(2) Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až
j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.
(3) Zákaz kouření v místech uvedených v odstavci 1 písm. i) až k) se nevztahuje na
a) kuřárny, jejichž prostor musí mít účinné nucené větrání, které zamezuje
tabákovému kouři pronikat do dalších prostor. Prostor kuřáren nemůže tvořit
průchod do jiné místnosti, a nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy veřejně
přístupného prostoru nebo pracoviště, dále musí být vyhrazen výlučně pro
kouření a nesmí v něm docházet k obsluze osob. V kuřárnách nesmí být
podáváno jídlo ani nápoje, stravovací zařízení však může povolit zákazníkům
přenášet nápoje do těchto prostor,
b) malá stravovací zařízení (hospody a bary), pokud mají licenci k podávání
alkoholu, nepodávají jídlo a jejich plocha určená pro zákazníky nepřevyšuje 80
m2.
(4) Do zařízení a prostor uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) je zakázán vstup osobám
mladším 18 let.
(5) Vnitřním prostorem dle odstavce 1 písm. i) až k) se rozumí obestavěný, zastřešený a
uzavřený prostor. Za takový prostor se nepovažují zastřešené předzahrádky bez
vnějších stěn, podloubí domů, prostory pod pergolami a podobné prostory.
§ 11
Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů
(1) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje mimo prodejnu, která je potravinářským
podnikem, provozovnu stravovacích služeb, provozovnu výrobce vína, ubytovací zařízení,
stánek s občerstvením, stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby
určené pro obchod a veřejný dopravní prostředek dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové
autobusové dopravy.
(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické
nápoje
a) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem,
b) ve škole a školském zařízení, nejde-li o prodej nebo podávání v prostoru školy a školského
zařízení využívaného v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se
zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou
chemii,
c) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí 2), v provozovně, kde je provozována živnost,
jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v
dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání,
nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
d) na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let,
e) ve stánku, s výjimkou stánku s občerstvením a příležitostného prodeje podle § 14,
f) v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou
veřejného dopravního prostředku dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové
dopravy, a dále dopravního prostředku pro veřejnou hromadnou dopravu osob užitého pro
zájezdovou dopravu, cestovní ruch, nostalgické, historické a propagační jízdy a jízdy na
objednávku,
g) na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího
nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a vína.
(3) Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů neplatí v prostoru uvedeném v
odstavci 2 písm. b) po dobu, kdy v něm neprobíhá vyučování nebo výchovná činnost a po
kterou provozovatel školy nebo školského zařízení tento prostor poskytl pro jiné účely, než je
určen.
(4) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu.
(5) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.
(6) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně
předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost,
při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví
lidí nebo poškodit majetek.
(7) Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou
návykovou látkou.
§ 35
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 11 odst. 1, 2, 3 nebo 4 prodá tabákový výrobek,
kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo
alkoholický nápoj,
b) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke
kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let,
c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let, nebo v rozporu s § 8
odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 podává jídlo a nápoje v prostorách vyhrazených pro
kouření, či umožní vstup do prostor vyhrazených pro kouření osobě mladší 18 let,
d) v rozporu s § 4 odst. 1 prodá nebo vyrobí potravinářský výrobek nebo hračku napodobující
tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,
e) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno podle § 8 odst. 1,
f) kouří na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17
odst. 1,
g) používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání podle § 8 odst. 2
zakázáno,
h) používá elektronickou cigaretu na místě, na němž je její používání zakázáno obecně
závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1,
i) neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14,
j) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
k) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně
předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost,
při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví
lidí nebo poškodit majetek,
l) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo
jinou návykovou látkou,
m) v rozporu s § 12 odst. 1 prodá nebo vyrobí hračku napodobující tvar a vzhled obalu
alkoholického nápoje,
n) ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž ohrožuje sebe nebo
jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, vstoupí na místo, na které je podle § 18 odst. 1
osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě zdržuje,
o) v rozporu s § 19
1. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat
činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit
majetek,
2. po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonává činnost, při níž
by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo
p) v rozporu s § 20 se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému
vyšetření, k nimž byla vyzvána podle § 21.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až h) nebo m),
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n),
d) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
e) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje kuřácké
pomůcky, elektronické cigarety nebo alkoholického nápoje, s výjimkou lihovin, nebo o
přestupek podle odstavce 1 písm. i),
f) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p),
g) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje tabákového
výrobku, bylinného výrobku určeného ke kouření nebo lihoviny,
h) 150 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j).
(3) Je-li spáchán přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo j) vůči osobě mladší 15 let, horní
hranice sazby pokuty podle odstavce 2 písm. h) se zvyšuje na dvojnásobek.
(4) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do
a) 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) nebo l),
b) 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p).
(5) Přestupky podle odstavce 1 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
§ 36
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Prodejce se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a), b), c), e) nebo f) nebo § 3 odst. 3 prodá
tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření nebo
elektronickou cigaretu,
b) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. d) prodá tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný
výrobek určený ke kouření nebo elektronickou cigaretu na akci určené převážně pro osoby
mladší 18 let,
c) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá nebo podá tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke
kouření nebo elektronickou cigaretu osobě mladší 18 let,
d) v rozporu s § 3 odst. 4 prodá kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let, nebo v rozporu s § 8
odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 podává jídlo a nápoje v prostorách vyhrazených pro
kouření, či umožní vstup do prostor vyhrazených pro kouření osobě mladší 18 let,
e) v rozporu s § 4 prodá, vyrobí nebo doveze potravinářský výrobek nebo hračku
napodobující tvar a vzhled tabákového výrobku nebo kuřácké pomůcky,
f) nezajistí, aby tabákový výrobek, kuřácká pomůcka, bylinný výrobek určený ke kouření
nebo elektronická cigareta byly umístěny na vyčleněném místě podle § 5 odst. 1,
g) nesplní označovací povinnost podle § 5 odst. 2 nebo § 13 odst. 1,
h) v rozporu s § 5 odst. 3 nebo § 13 odst. 2 nezajistí prodej tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických
nápojů anebo podávání alkoholických nápojů osobou starší 18 let,
i) nesplní některou z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických
nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku podle § 6 odst. 1 až 5 nebo 7, § 7
nebo 15,
j) v rozporu s § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a), b), c), e), f) nebo g) nebo § 11 odst. 3 nebo 4
prodá nebo podá alkoholický nápoj,
k) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. d) prodá nebo podá alkoholický nápoj na akci určené
převážně pro osoby mladší 18 let,
l) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let,
m) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně
předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost,
při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví
lidí nebo poškodit majetek,
n) v rozporu s § 11 odst. 7 prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo
jinou návykovou látkou,
o) v rozporu s § 12 prodá, vyrobí nebo doveze hračku napodobující tvar a vzhled obalu
alkoholického nápoje,
p) neoznámí správci spotřební daně příležitostný prodej lihovin podle § 14,
q) v rozporu s § 16 nevyzve osobu mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, aby
místo prodeje alkoholických nápojů opustila, nebo
r) nepřijme opatření podle § 32 odst. 2.
(2) Provozovatel mezinárodního letiště se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety
zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),
c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám
uvedeným v § 10 písm. a),
d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených
ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, nebo
e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při
výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří.
(3) Provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety v dopravním prostředku, v němž je kouření nebo používání elektronické
cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
(4) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety
zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo § 10 písm. b) nebo c),
c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám
uvedeným v § 10 písm. a),
d) v rozporu s § 10 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených
ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let,
e) v rozporu s § 10 písm. e) nezajistí, aby se v tomto prostoru nezdržoval zaměstnanec při
výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří,
f) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2,
g) odmítne bezodkladně provést odborné lékařské vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle §
23 odst. 1, nebo
h) odmítne provést toxikologické vyšetření nebo sdělit jeho výsledky podle § 23 odst. 2.
(5) Škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel služeb v zařízení, provozovně
nebo v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g) se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety
zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
(6) Provozovatel vnitřního prostoru sportoviště se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety
zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
(7) Provozovatel zábavního prostoru nebo pořadatel akce se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání
elektronické cigarety na místě nebo akci, na nichž je kouření nebo používání elektronické
cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila,
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
(8) Provozovatel provozovny stravovacích služeb se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je
kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2.
(9) Provozovatel zoologické zahrady se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je
kouření zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, nebo
b) nesplní označovací povinnost podle § 9 odst. 2 nebo 3.
(10) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) a g), odstavce 2 písm. b), odstavce
3 písm. b), odstavce 4 písm. b), g) a h), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. b), odstavce 7
písm. b), odstavce 8 písm. b) nebo odstavce 9 písm. b),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e), h), k), m), n) a o), odstavce
2 písm. a), c) až e), odstavce 3 písm. a) a c), odstavce 4 písm. a), c), d), e) a f), odstavce 5
písm. a) a c), odstavce 6 písm. a) a c), odstavce 7 písm. a) a c), odstavce 8 písm. a) nebo
odstavce 9 písm. a),
c) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. q),
d) 800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), i), j) nebo p),
e) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), l) nebo r).
(11) Je-li spáchán přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo l) vůči osobě mladší 15 let, horní
hranice sazby pokuty podle odstavce 10 písm. e) se zvyšuje na dvojnásobek.
(12) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do
a) 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. p) nebo q),
b) 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), e), h) až l) nebo o).

Rubriky
Komentáře a články

Interpelace na ministra zdravotnictví

Vážený pane ministře,

jistě se shodneme na tvrzení, že pro adresáty zákonných norem je bezpodmínečně nutné, aby od počátku jejich působnosti (účinnosti) měli vysokou míru jistoty, jak budou zákony vykládány a za jaké konání jim případně hrozí sankce.

Dovoluji se se na Vás proto obrátit s otázkou ve věci nově přijatého a od 31. 5. 2017 účinného zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon). Jak jistě víte, byl jsem po celou dobu odpůrcem zcela restriktivního řešení, které prosazoval Váš předchůdce a Vy jste jeho tažení posléze dokončil. Chtěl jsem do zákona napevno včlenit možnost tzv. kuřáren v provozovnách stravovacích služeb, obdobně tomu, jak ji navrhovatelé umožnili ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru.

Podle § 2 písm. i zákona je „provozovnou stravovacích služeb prostor potravinářského podniku (zde je odkaz na nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002), v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně“. Podle § 8 odst. 1 písm. k) zákona je v takové provozovně zakázáno kouřit, s výjimkou užívání vodních dýmek a podle odst. 2 též elektronických cigaret. Z této definice je zřejmé, že pokud se bude jednat o prostor potravinářského podniku, v němž je provozována stravovací služba nezahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně, pak se na ni uvedený zákaz nevztahuje. Podle zásady svobodné společnosti a Ústavy České republiky platí, že co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Z toho vyplývá, že úmyslem navrhovatele (definice provozovny stravovacích služeb vzešla z Vámi řízeného resortu a nebyla v průběhu legislativního procesu nikterak měněna) bylo nepostihovat přísným zákazem kouření ty prostory potravinářského podniku, které neslouží ke stravování zahrnujícím podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně.

Není mi proto jasné, proč Vámi řízený resort opakovaně mate veřejnost a tvrdí, že zákaz kouření se bude vztahovat i na bary, herny či nálevny, které nemají záměr prodávat pokrmy určené k přímé spotřebě v provozovně.

Co bych ovšem byl rád, aby se vyjasnilo ještě před účinností zákona, je vztah ustanovení § 8 odst. 1 písm. k) zákona a § 8 odst. 1 písm. a) zákona, podle kterého je kouření zakázáno ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření (podrobnosti o tomto prostoru jsou v § 10). Budou provozovny stravovacích služeb nezahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě posuzovány jako jiný veřejnosti přístupný (samozřejmě za podmínky, že budou veřejnosti volně přístupné, tedy nikoliv s podmínkami vstupu ať už danými členstvím v klubu nebo třeba omezením věkové hranice vstupu) a budou tudíž moci případně zřídit kuřárnu nebo budou posuzovány jako provozovna stravovacích služeb nezahrnutá pod zákaz kouření podle zákona?

Vážený pane ministře, protože nový zákon má značné dopady na svobodu podnikání v naší zemi a navržené sankce jsou drakonické (i když věřím, že jich zpočátku nebude využíváno v plném rozsahu), tak pokládám za férové ke všem provozovatelům stravovacích služeb, aby měly předem jasno o dopadech a výkladu předmětného zákona.

Je třeba říci najisto, zda veřejně přístupné bary, herny a nálevny, které nepodávají jídlo, mohou být celé kuřácké nebo musí mít oddělený prostor určený ke kouření podle § 10.

Marek Benda

 

Rubriky
Komentáře a články Média

Dítě je povinno dbát svých rodičů

Proslov z workshopu Právní problémy dnešní rodiny. Povinnosti v rodině konaný 6. dubna 2017 v rámci projektu Pražské právnické jaro 2017

 

Často se dovoláváme kořenů naší křesťanské civilizace a tvrzení, že by nám v právu stačilo křesťanské desatero. Ale přiznejme si upřímně, že z desatera jako společnost nedržíme už skoro žádné přikázání. První tři jsou už zcela mimo, páté neplatí do narození a začíná se zpochybňovat ve stáří. A závist je dnes pro některé společenský program, ne zakázaná nectnost.

Čtvrté přikázání „Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se Ti vedlo na zemi.“ Všimněme si, že se jedná o přikázání ve vztahu k tomuto světu – abys dlouho živ byl a dobře se Ti vedlo na zemi – a ne k Bohu a světu po smrti, či o spáse duše.

Proto se od počátku, kdy jsem získal možnost zasahovat do rodinného práva, snažím, aby právě povinnosti dětí vůči rodičům byly v zákoně zakotveny. A tak se do Nového občanského zákoníku dostal § 857: Dítě je povinno dbát svých rodičů. A opravuji dnes různé rodináře, kteří mi říkají, je tam chyba, mělo by tam být nezletilé dítě.

Ne, to není chyba, každé dítě je povinno dbát svých rodičů, i já mám tento úkol vůči svým, kdyby byl táta ještě naživu. Je to samozřejmě ne úplně vynutitelná povinnost, ale právě občanské právo by mělo obsahovat spíše zásady dobrého života, než detailní popisy, zákazy a příkazy. Já stále tlačil prof. Eliáše „Úvodních 14 paragrafů je mnohem důležitějších než celých zbylých 3050.

Chci zdůraznit povinnosti dětí a právo rodičů děti vychovávat a moci je i mocenskými prostředky donutit k plnění těchto povinností. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. Někdy bývají lehce extrémně vykládány naše mezinárodní závazky, že dítě není možné vůbec fyzicky (a snad ani jinak) potrestat. Já jsem opačného názoru. V určitém věku dětí nefunguje a ani nemůže fungovat k výchově nic jiného než pohlavek nebo plácnutí přes zadek. Povinnostem a jejich vynucení musí odpovídat i realita sankce či trestu.

Mluvilo-li se tu hodně o svobodě a respektu ke svobodě druhých, pak nesmíme zapomínat, že zejména malé děti žádnou skutečnou svobodu fakt nemají. Soudkyně Šimáčková zde mluvila o těch rodičích, kteří dětem škodí nebo jsou mu nebezpečné a o jejich izolování od dětí v té či oné podobě. Musím tento názor samozřejmě respektovat, ale současně říkám, že máme být enormně opatrní, kdo už „škodí nebo je nebezpečný“. Čím více budeme toto extenzivně rozšiřovat, tím více jako stát či moc do rodiny zasahujeme a předepisujeme ten jediný správný způsob výchovy.

Na závěr bych chtěl zdůraznit:

1/ Děti musí dbát svých rodičů a poslouchat je.

2/ Rodiče mohou tuto povinnost rozumně vynucovat.

3/ Excesy musí být posuzovány velmi neinvazivně nebo rodinu ohrožujeme.

 

Marek Benda

V Praze dne 7. 4. 2017

Rubriky
Média

ČR Plus: Děti Charty: S vaším otcem je aspoň sranda. Příběh Marka Bendy

Foto: Khalil Baalbaki

 

V bytě rodiny Bendových na pražském Karlově náměstí probíhala zásadní setkávání lidí z disentu, byl také útočištěm pro podobně smýšlející „mimopražské“, kteří si tam jezdili „pro naději“.

 

A není divu, opravdu je tam příjemně a vlídně, byť z původní početné rodiny Bendových se počet trvalých obyvatel podstatně snížil. Dnes se tam v rámci nejužší rodiny schází 32 lidí.

Matematik, filozof, politický publicista Václav Benda vystudoval filozofii a bohemistiku, později teoretickou kybernetiku na Matematicko-fyzikální fakultě. Jeho manželka Kamila byla také matematičkou. Oba provázela jejich životem nejen matematika, ale i filozofie, zájem o věci veřejné, obětavost a katolická víra.

V době uvolňování politických poměrů koncem 60. let se Václav Benda zapojil do opozičního studentského hnutí. Byl předsedou Akademické rady studentů a spoluzakladatelem klubů katolické mládeže. A také se začala rozrůstat jejich rodina, nejstarším synem byl Marek, který se narodil v roce 1968. Následovaly děti Martin (1970), Marta (1972), Patrik (1974) a Filip (1976).

 

 

Zbytek článku včetně rozhovoru Český rozhlas Plus naleznete zde:

http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/deti-charty-s-vasim-otcem-je-aspon-sranda-pribeh-marka-bendy–1702252
Rubriky
Média

Muž, který zničil protikuřácký zákon. Benda znovu navrhuje kuřárny v hospodách

“Kuřáci mají svá práva na světě a dnešní módní tažení, že veškerou vinu světa nesou oni, pokládám za absurdní,” vykládá Benda s cigaretou v ruce těsně před sněmovní schůzí, která se v úterý zákonem zabývá ve druhém čtení.

“Za ideální stav bych pokládal, abychom tu věc nechali úplně být. Trh to řeší naprosto bez problémů sám, dneska už v Praze kuřácký podnik hledáte složitěji než nekuřácký. Ale můj návrh alespoň rozumně řeší konflikt mezi kuřáky a nekuřáky,” dodává Benda.

CELÝ ČLÁNEK VČETNĚ VIDEO ROZHOVORU NALEZNETE NA: https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/muz-ktery-znicil-protikuracky-zakon-benda-znovu-navrhuje-kurarny-v-hospodach-3490